Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Pályázati felhívás a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására az alábbi tartalommal és szövegezéssel:

                                                  

„P á l y á z a t i   f e l h í v á s”

 

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időre, 2017. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig szól.

Munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Posta köz 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magasabb vezetői feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végezettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § a) és c) pontjaiban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;
 • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Magyar állampolgárság;
 • Büntetlen előélet;
 • A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • pályázatkészítés és pályázatkezelés területén szerzett gyakorlat,
 • rugalmasság,
 • tájékozottság és tájékoztatási képesség;
 • kezdeményező és konszenzuskészség,
 • döntésképesség, pontosság,
 • önálló munkavégzés.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs készség
 • együttműködési készség,
 • rugalmasság,
 • tájékozottság és tájékoztatási képesség;
 • kezdeményező és konszenzuskészség,
 • döntésképesség, pontosság,
 • önálló munkavégzés,
 • vezetői képességek.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2017. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: A www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon való megjelenéstől számított 30. nap, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző nyújt, a 06/24 517-270 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot „a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás” pályázat jeligével zárt borítékban 1 eredeti példányban kell leadni a Halásztelki Polgármesteri Hivatalnál (2314 Halásztelek, Posta köz 1.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kulturális Bizottság javaslata alapján Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz;
 • iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i);
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetői program)
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai végzettséget igazoló oklevelek másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.halasztelek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.halasztelek.hu honlapon szerezhet.