Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Halásztelki Tündérkert Óvoda - Óvodavezető (magasabb vezető)

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Tündérkert Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-re , 2018. 08.15-2023.08.14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Óvoda utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus végzettség és Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógusi gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodában szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz

        iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i)

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, vezetői program

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző nyújt, a 0624517270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Kastély park 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

vagy

        Személyesen: Halásztelki Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2314 Halásztelek, Kastély park 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.halasztelek.hu

        Oktatási Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot „a Tündérkert Óvoda - Óvodavezető” pályázat jeligével zárt borítékban 1 eredeti példányban kell leadni vagy postai úton eljuttatni a Halásztelki Polgármesteri Hivatalba (2314 Halásztelek, Kastély park 1.). 

Az Intézmény dokumentumai az alábbi linken elérhetőek, letölthetőek:

https://www.kir.hu/KIR2_INFO/pub/Index/200684