Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Családsegítő szolgálat

Családsegítő szolgálat

1. A Családsegítő Szolgálat célja a Város területén élő családok, aktív korú munkanélküliek, idősek, szociális problémával küzdők, krízishelyzetben lévők megsegítése a szociális munka eszközeivel, módszereivel.

Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló szolgáltatás, és azokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyéni szükségletekre szabott egyéni segítségnyújtás.

Családsegítő Szolgáltatás igénybevétele ingyenes az önkéntességen alapul.

Az ellátottak köre:

A Családsegítő Szolgálat működési területe Halásztelek Város közigazgatási területe.

A város közigazgatási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett családok, felnőttek; rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottak; adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küzdők képezik és mindazok, akik problémájukkal a Szolgálathoz fordulnak.

Családsegítő Szolgálat általános feladatai:

A családsegítő szolgáltatási ellátások teljesítésével (családgondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) biztosítja a szolgálat.

A hátrányos helyzetű, krízishelyzetben lévő csoportok szociális ellátása, a család külső és belső kapcsolati rendszerének támogatása. A szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis helyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából segítségnyújtás.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét, kezdeményezi az önkormányzatnál- az önkormányzat kötelező feladatának minősülő- ellátás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek szociális törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását.

Feladatai elvégzése során a Családsegítő Szolgálat együttműködik a szociális, egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve a munkaügyi területen működő intézményekkel.


A családsegítő Szolgálat tevékenységét a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával, annak értékrendje szerint végzi. A dolgozókra a Szociális Munka Etikai Kódexének szabályai vonatkoznak.

 A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy közötti együttes munkafolyamat, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre.

A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját.

A Szolgálat „kötelező együttműködésen” alapuló szolgáltatásokat nyújt mindazoknak, akik számára ezt az Önkormányzat előírja (rendszeres szociális segély). A Szolgálat kizárólag olyan szolgáltatásokat nyújthat, amelyekre az igénybevevő a Szolgálat által feltárt lehetőségek közül igényt tart. A Szolgálat jogosult a további segítségnyújtás elől elzárkózni, amennyiben az igénybevevő az általa vállalt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

Szolgáltatásaink:

 • információ nyújtás,
 • tanácsadás,
 • tájékoztatás,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • segítő beavatkozás krízishelyzetekbe,
 • életvezetési tanácsadás,
 • egyének,családok kapcsolatkészségének javítása,
 • adományok gyűjtése
 • álláskereséssel kapcsolatos tanácsadás

A családsegítő szolgálat tevékenysége törvényi és etikai alapelveken nyugszik, meghatározzák:

 • az 1993 évi III. tv.,
 • az 1/2000. (I.7.) Sz.CsM. 30. – 34. §-a,
 • az Etikai Kódex.

Az ügyintézéssel kapcsolkatos tájékoztatásokat és nyomtatványokat IDE KATTINTVA megtalálja. 

Munkatársaink 

Búzás Edina
Beosztás Családsegítő Szolgálat - családgondozó
Telefon 06 24 451-582
E-mail Családsegítő szolgálat

 


Nyitva tartás:  2314 Halásztelek, Bethlen Gábor u. 49.

Hétfő 13.00 – 18.00 óráig
Kedd 07.30 – 16.00 óráig
Szerda 07.30 – 16.30 óráig
Csütörtök 07.30 – 16.00 óráig
Péntek 07.30 – 12.00 óráig