Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

Szálláshely üzemeltetési engedély

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához, szálláshely-üzemeltetési engedély szükséges.

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátva kell benyújtani a szálláshely fekvése szerint illetékes önkormányzat Jegyzője részére. A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján, illetve a hiányok pótlását követően - az egyéb szálláshelyet kivéve - a hatóság állásfoglalás céljából megkeresi az illetékes szakhatóságokat, a szolgáltató kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A szakhatósági állásfoglalások megérkezését követően a hatóság - hozzájárulás esetén - határozatot hoz a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról, egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a szolgáltató számára. A nyilvántartás adatait az önkormányzat honlapján közzéteszi. 

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. Posta melletti épület, emelet 4- szoba
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek:
 • Kérelem formanyomtatvány;
 • nem kérelmező tulajdonában lévő helyiség esetében a helyiség használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével), haszonélvező esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;
 • gazdasági társaság esetében cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
 • egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány;
 • a szálláshely helyszínrajza;
 • írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el (eredeti)

Ügyintézés díja: 10.000.- Ft illetékbélyeg formájában leróva,

Az eljárás menete: Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

Helyszíni szemle: Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat. Amennyiben a szolgáltató a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.

A Jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról Határozatban értesíti az ügyfelet és az előírt hatóságokat. A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi.

Eljárási határidő: 21 nap, mely egy alkalommal maximum 21 nappal meghosszabbítható.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézete,
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatala,
 • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
 • (amennyiben hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki)
 • Pest Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hatósága.

A Szakhatósági eljárásért szakhatósági díjat kérnek.

A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni!

ADATVÁLTOZÁS

A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.

Bejelentett adatok módosításának illetéke: 3.000,-Ft.

Jogi szabályozás

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről;
 • Külön jogszabály foglalkozik az egyéb, nem üzleti célú szálláshely szolgáltatási tevékenységgel, mely bejelentés alapján gyakorolható. Jogszabályi előírásai:
 • 173/2003.(X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról;
 • 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatvány - Szálláshely üzemeltetési engedély kiadásához

Nyomtatvány - Szálláshely üzemeltetési engedély módosításához

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.

cialis online schweiz levitra 20 mg Acheter propecia generique Viagra Kamagra preise Vendita Vardenafil In Europa Comprare Vardenafil Viagra Super Active Viagra Caps kaufen Viagra Fur Die Frau Levitra Comprare Viagra Gold - Vigour Kamagra Oral Jelly Cialis Soft Kamagra France Kamagra Soft Tabs Kamagra 100 mg Lida Daidaihua Levitra Generika