Betűméret
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

Birtokvédelem

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján.

Mit jelent a birtokvédelem?

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják, birtokvédelem illeti meg. ( Ptk. 5:5. § (1) bek.). Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. (Ptk. 5:8. § (1) bek.).

Ki jogosult a birtokvédelemre?

Birtokvédelemre a birtokos jogosult. A birtokos pedig az, aki a dolgot magához veszi, vagy akinek az más módon hatalmába kerül. (Tényleges birtokos, tényleges birtoklás.)


Hogyan kérhető a birtokvédelem?


A jegyzői birtokvédelmi eljárás olyan illetékköteles közigazgatási eljárás, amely kizárólag kérelemre indítható, ill. folytatható. A kérelmen3.000,- Ft illetéket kell illetékbélyeggel leróni.


A kérelemnek formai kötöttsége nincs, kötelező tartalmi elemeit jogszabály írja elő, mely alapján az alábbi
ismert adatokat tartalmaznia kell, mint:

a)a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,

b) annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),

c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

e) a birtoksértés időpontjára történő utalást,

f)a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem/kérés.

A kérelmező a kérelmet eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri!

A kérelemhez a fentiek közlésén túl csatolni kell a bizonyítékokat (pl. fénykép, irat, nyilatkozat, stb.) ami a kérelemben foglaltakat alátámasztja, vagy általában is a tényállás tisztázását elősegítheti.

Fontos hatásköri szabály, hogy egy év elteltével (pl. egy évnél régebben keletkezett, vagy egy évnél hosszabb ideje fennálló birtokháborítás esetén) a jegyző nem járhat el, ez esetben a birtokvédelmet közvetlenül a bíróságtól kell kérni.

A kérelmet (akár személyesen, akár postai úton) lehet eljuttatni, a javasolt formanyomtatvány INNEN letölthető.

 

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. Posta melletti épület, emelet 4- szoba
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/128 mellék; 06 24 518-470
Ügyintéző: Kardos Péter - 06 20 221-7156 Hatósági ügyintéző

 

Illetékességi terület:    Halásztelken, (ahol a birtoksértő magatartás megvalósult!)

Ügyintézési határidő:   15 nap, ami egy ízben további 15 nappal meghosszabbítható.

Hogyan folyik az eljárás?

Az eljárásról 3 napon belül értesítést kap az ellenérdekű fél! A panaszos által előterjesztett kérelem második példányát, nyilatkozatokat és bizonyítékokat megkapja az ügyről való értesítéssel együtt. A kérelem benyújtását követően megindított eljárásban történik a kérelemben foglaltak kivizsgálása, a birtokvédelmi ügy elbírálása. Az eljárás során a kérelem és az irányadó jogszabályok adta keretek között a határozathozatalhoz szükséges tényállás tisztázása a legfontosabb feladat. Ennek érdekében ellenérdekű fél szintén benyújthatja bizonyítékait, vagy meghallgatására, helyszíni szemle lefolytatására, tanúk meghallgatására, tárgyi, okirati bizonyítékok értékelésére, esetleg szakértő közreműködésére, stb. kerülhet sor.

Az ügy érdemi elbírálása a tényállás tisztázását követően meghozott határozattal történik. A jegyző határozatával az alaptalan (vagy más okból teljesíthetetlen) birtokvédelmi kérelmet elutasítja, vagy a kérelemnek helyt ad (részben helyt ad), és intézkedik a birtoksérelem kiküszöbölésére, a birtokháborítás megszüntetésére. A jegyző a birtoksértőt a birtokháborító magatartástól a jövőre nézve is eltilthatja, és kötelezően rendelkezhet a hasznok, károk és költségek kérdésében is. A határozatnak tartalmaznia kell,

- a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást, - a kötelezettség teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeit, - a birtokvédelmi eljárásban felmerült eljárási költség megfizetésre vonatkozó döntést, - az bizonyítékokat, azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján az eljáró szerv a határozatot hozta, - az eljáró szerv hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást.

További fontos tudnivalók:

Ha a birtokvédelmi határozatban foglaltakat a kötelezett (a birtoksértő) önként nem teljesíti, a jegyző a végrehajtási eljárás során megfelelő végrehajtási intézkedéssel (eljárási bírság, karhatalom igénybevétele, stb.) célszerűen intézkedik a teljesítés kikényszerítésére. A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatását az azt sérelmező fél csak a bíróságtól kérheti (a kézbesítésétől számított tizenöt napon belül), de a határozat rendelkezéseinek teljesítésére nézve a bírósági út igénybevétele sem halasztó hatályú.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (ÚJ Ptk.), ÖTÖDIK KÖNYV, ELSŐ RÉSZ: 5:1. § - 5:12. §;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről,
 • 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról,

A fenti teljes tájékoztató letölthető INNEN.

cialis online schweiz levitra 20 mg Acheter propecia generique Viagra Kamagra preise Vendita Vardenafil In Europa Comprare Vardenafil Viagra Super Active Viagra Caps kaufen Viagra Fur Die Frau Levitra Comprare Viagra Gold - Vigour Kamagra Oral Jelly Cialis Soft Kamagra France Kamagra Soft Tabs Kamagra 100 mg Lida Daidaihua Levitra Generika