Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláspályázat a Halásztelki Humánszolgáltató Központ intézményvezető pozíció betöltésére

Halásztelki Humánszolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Halásztelki Humánszolgáltató Központt:

Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

 

Halásztelek Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Halásztelki Humánszolgáltató Központ vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény a következőkre terjed ki: bölcsődei ellátás, gyermekjóléti szoltálat, családsegítő szolgálat, védőnői ellátás. Az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának biztosítása. Felelős az Alapító Okirat szerinti alaptevékenység megszervezéséért és folyamatos ellátásáért. Munkálatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés,

• Felsőfokú képesítés, szakirányú iskolai végzettség, figyelemmel az intézmény alaptevékenységének megfelelően, figyelemmel az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletben képesítési előírásokra, vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet 1. pontjában foglalt képesítési előírásokra

• Legalább 5 éves szakmai gyakorlat;

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

• Magyar állampolgárság;

• Büntetlen előélet;

• Új jogviszony elestén próbaidő letöltése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz

• iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i)

• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, vezetői program

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

• pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orsós Éva nyújt, a 06 24 517 260 / 107-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Klauszné Kerekes Mária részére a titkarsag@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Halásztelki Polgármesteri Hivatalnál "Humánszolgáltató intézményvezetői pályázat" jeligével, zárt bo, Pest megye, 2314 Halásztelek, Kastély park 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.halasztelek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.halasztelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ukyh0edyd9