temp vid loop

Ügyfélfogadási rend változása

  • Tisztelt Ügyfeleink!
  • Ügyfélszolgálat
  • Ügyintézők
  • Főépítész
  • Pénztár

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az energiaköltségek racionalizálása érdekében a Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) nyitvatartása és általános ügyfélfogadási rendje 2023. április 1. napjától a következők szerint változik:

Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Szerda 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Csütörtök 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 13:00 - 16:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:30
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva

Halásztelek Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 1. napjától 2025. szeptember 30. nap-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Szent László tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézmény szakmai tevékenységének irányítása, rendezvényszervezés (kiállítások, színházi előadások, zenei rendezvények). Közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a városi hagyományok ápolása. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint a munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végezettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § a) és c) pontjaiban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;,

         Szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Magyar állampolgárság

         Büntetlen előélet

         A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Helyismeret

         Kezdeményező és konszenzuskészség

         Döntésképesség, pontosság

         Önálló munkavégzés

         Kiváló kommunikációs készség

         Együttműködési készség

         Vezetői képességek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz;

         iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i);

         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetői program

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         szakmai végzettséget igazoló oklevelek másolata

         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

         pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja

         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orsós Éva nyújt, a 0620/421-5715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Kastély park 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2020. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kulturális Bizottság javaslata alapján Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.halasztelek.hu - 2020. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.halasztelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ufnc9wkmc5