temp vid loop

Ügyfélfogadási rend változása

  • Tisztelt Ügyfeleink!
  • Ügyfélszolgálat
  • Ügyintézők
  • Főépítész
  • Pénztár

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az energiaköltségek racionalizálása érdekében a Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) nyitvatartása és általános ügyfélfogadási rendje 2023. április 1. napjától a következők szerint változik:

Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Szerda 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Csütörtök 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 13:00 - 16:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek Nincs ügyfélfogadás
Hétfő 13:00 - 17:30
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 11:00 / 13:00 - 16:00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
lakóingatlan értékesítésére

Halásztelek Város Önkormányzata (2314 Halásztelek Kastély park 1.) mint Eladó, a tulajdonában levő lakóingatlan értékesítésére vonatkozólag a 35/2020. (V.08.) számú rendkívüli polgármesteri határozat alapján
pályázatot hirdet.
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2017(V.25.) számú önkormányzati rendelet alapján Halásztelek Város Önkormányzata a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályáztatásra kerülő helyiség adatai:
Cím: 2314 Halásztelek Bethlen Gábor u. 57.
Helyrajzi száma: 808
Telek területe: 615 m2, melyen 1 db felújítandó állapotú családi ház és annak melléképületei találhatók


A pályáztatásra kerülő ingatlan megtekintésére van lehetőség, érdeklődni a megtekintéssel kapcsolatban a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél (Ács Gusztávnál) lehet előzetes telefonos egyeztetés alapján, az alábbi telefonszámon munkaidőben:
06/20-276-9984
Hétfő: 7-15 óráig
Kedd: 7-15 óráig
Szerda: 7-15 óráig
Csütörtök: 7-15 óráig
Péntek: 7-15 óráig

A teljes pályázati dokumentációt elolvashatja, vagy letölheti IDE kattintva.

2. A pályázat jellege:
Nyilvános pályázat.

3. A pályázat benyújtása:
A pályázatot benyújtani Halásztelek Város Önkormányzatának jegyzői irodájában (2314 Halásztelek Kastély park 1.) lehet.
A pályázati ajánlatot zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani, melyből egy példányt minden oldalon aláírva és "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyre vonatkozólag.

4. A pályázat benyújtási határideje:
2020.05.29-e

5. Pályázati feltételek:
Az eladó által meghatározott kiinduló ár: 18.000.000.- Forint
A Pályázó biztosíték megfizetésére köteles, ennek összege a kiinduló ár bruttó 10 %-a: 1.800.000.- Forint
A pályázati biztosíték összegét Halásztelek Város Önkormányzat 10400195-49575251-49551006 számlaszámára kell megfizetni. A pályázati biztosíték összegének legkésőbb a pályázat benyújtására meghatározott határidőig meg kell érkeznie a fenti számlaszámára. Amennyiben az összeg a számlára ezen időpontig nem érkezik meg, úgy a benyújtott ajánlat érvénytelen. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot a pályázathoz csatolni kell.
A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetében foglalónak minősül és a vételárba beszámításra kerül.
A pályázati biztosítékot a Kiíró a Pályázati felhívás visszavonásának, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapítása napjától számított 15 napon belül visszafizeti a pályázó részére. Eredményes pályázat esetén Kiíró a pályázati biztosítékot a nem nyertes pályázó részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 napon belül fizeti vissza.
A pályázati biztosíték után Kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha a pályázati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja.
Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a Szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázati biztosítékot elveszti, annak teljes összegét a Kiíró bánatpénz jogcímén jogosult megtartani.

6. Az írásbeli ajánlatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, címét
Az ajánlott vételár összegét
A nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban levő feltételeket elfogadja
Nyilatkozat arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben nincs adótartozása

7. Pályázatok elbírálása:
Versenyeztetés útján, írásban tett ajánlat alapján.
A Kiíró az ajánlatok felbontása után haladéktalanul megvizsgálja az ajánlatok érvényességét. Megállapításra kerül, hogy a pályázó minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsátott-e. Kiíró az ajánlatok felbontásakor rendelkezhet arról, hogy amennyiben a pályázó nem csatolt be valamely szükséges okiratot, úgy 3 munkanapon belül azt pótolja. A hiánypótlást úgy kell teljesíteni, hogy az a hiánypótlásra megállapított határidőn belül megérkezzék.

8. Érvénytelen az ajánlat, ha:
Nem tartalmazza a vételár összegét
Határidőn túl érkezett
Nem tartalmazza a szükséges nyilatkozatot, a biztosíték megfizetését igazoló csekkszelvényt, az átutalásról szóló igazolást és a befizetési pénztárbizonylatot.

9. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
Nem érkezett pályázati ajánlat, vagy az értékelhetetlen
Kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek
Egyik ajánlattevő sem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak eleget
A Kiíró az eljárás érvénytelenségéről vagy eredménytelenségéről döntött. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázat esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.

10. A pályázat nyertese:
Az a pályázó, aki a legmagasabb vételi összegre vonatkozó ajánlatot tette meg.

11. Az értékesítés feltételei:
A vevő adásvételi szerződést köteles kötni a pályázat elbírálását követő 30 napon belül Halásztelek Város Önkormányzatával az ingatlan értékesítésére tekintettel.


Szabó Tibor Polgármester